Fondation lëtzebuerger Blannevereenegung

47, rue de Luxembourg
L-7540 Rollingen

Tel. : 32 90 31 - 300
Fax.: 32 91 81
Email.: info@flb.lu

IBAN: LU84 1111 0000 9292 0000
BIC: CCPLLULL

Blannenheem CIPA

Dr. Jean-Paul Grün - Directeur Général
Tel. : 32 90 31 - 300
Fax.: 32 91 81
Email.: info@flb.lu

Sophie Bernard - Directrice des soins
Tel. : 32 90 31 - 300
Fax.: 32 91 81
Email.: info@flb.lu

Administration / Bureau
Tel. : 32 90 31 - 300
Fax.: 32 91 81
Email.: info@flb.lu

Infirmerie / Statiounen
Infirmerie A1 Tel. : 32 90 31 - 170
Infirmerie A2 Tel. : 32 90 31 - 270
Infirmerie A3 Tel. : 32 90 31 - 370
Infirmerie B Tel. : 32 90 31 - 470

Service Rééducation
Tel. : 32 90 31 - 032
Fax.: 32 91 81
Email.: ergo@flb.lu

Bieschbecher atelier

Mme Martine BROCHMANN - Chargée de direction
Tel. : 32 90 31 - 560
Email.: bieschbecher.atelier@pt.lu

Audio-bibliothéik

M. Paulo LOPES - Responsable
Tel. : 32 90 31 - 262
Fax.: 32 91 81
Email.: paulo.lopes@flb.lu

Maison relais Bieschbech

Mme Yvonne MAIO - Chargée de direction
Tel. : 32 90 31 - 071
Fax.: 32 91 81
Email.: mrb@flb.lu

BBF - Berodung, Betreiung a Fräizäit

M. Alain BREVER- Chargé de direction
Tel. : 32 90 31 - 670
Fax.: 32 91 81
Email.: alain.brever@flb.lu

Administration / Bureau
Tel. : 32 90 31 - 670
Fax.: 32 91 81
Email.: bbf@flb.lu

Betreit Wunnen
Tel. : 32 90 31 - 670
Fax.: 32 91 81