OUSCHTEREN AM BLANNENHEEM

Nodeems d’Kanner aus der Crèche den Ouschterweekend agelaut hunn beim klibberen, sinn eis Bewunner um Sonndeg vun eiser Kichenequipe verwinnt gi.

Déi zefridde Gesichter drécken dat nach besser aus.