Porte à Porte laafen

Am Moment sin Oneierlecher ennerwee a gin sech als Quêteuren vun der Blannevereenegung aus.

Mir hun am Moment keng Spedenaktioun oder Porte à Porte laafen.